Polityka prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do prywatności Użytkowników portalu PrzewodnikTapicerski.pl, którego właścicielem jest firma Trend Tomasz Jakubów. Jako administrator, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Firmie danych. Są one w szczególny sposób przez nas chronione i zabezpieczone. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej PrzewodnikTapicerski.pl są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji przez firmy i zarejestrowanych użytkowników w postaci wpisów firmowych lub prezentacji własnych prac. Dane opublikowane na stronie www.PrzewodnikTapicerski.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników internetu.
Dane Użytkownika zamieszczone na portalu PrzewodnikTapicerski.pl mogą być wykorzystywane przez Trend Tomasz Jakubów lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonych akcji marketingowych.

Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu email niezbędnego do potwierdzenia hasła, nazwy użytkownika oraz loginu i hasła.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest firma Trend Tomasz Jakubów, zarejestrowana pod adresem Nowa Cerekwia, Rynek 5, 48-130 Kietrz NIP: 748-141-01-22 REGON: 531619085
Trend Tomasz Jakubów przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Trend Tomasz Jakubów przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Trend Tomasz Jakubów przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane, są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym PrzewodnikTapicerski.pl, w tym w celu kampanii marketingowych, akcji promocyjnych i kampanii reklamowych oraz celach statystycznych, jedynie za dodatkową zgodą użytkownika. Witryna PrzewodnikTapicerski.pl jest przeznaczona dla osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal PrzewodnikTapicerski.pl. Użytkownikiem portalu PrzewodnikTapicerski.pl może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, firmy Trend Tomasz Jakubów (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. W każdym możliwym przypadku użytkownik może sprawdzać dane przechowywane na jego temat. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu poprawienia danych, o których nieprawidłowości zostaniemy poinformowani przez Użytkownika. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym Użytkownikiem, mogą Państwo przeglądać i zmieniać swoje dane rejestracyjne, i informacje zamieszczone w Profilu, logując się na swoje konto. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia z bazy swojego profilu, w tym celu musi napisać maila z prośbą o usunięcie profilu na następujący adres: info@przewodniktapicerski.pl

Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, które zostały usunięte z PrzewodnikTapicerski.pl ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa, Trend Tomasz Jakubów może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Trend Tomasz Jakubów może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Trend Tomasz Jakubów jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Trend Tomasz Jakubów zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach. Trend Tomasz Jakubów może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Trend Tomasz Jakubów może okresowo zmieniać niniejsze Zasady Ochrony Prywatności, aby odzwierciedlić inicjatywy branżowe lub zmiany w przepisach, naszych zasadach zbierania i wykorzystywania danych, funkcjach serwisu PrzewodnikTapicerski.pl lub technologiach, przy czym zmiany te wejdą w życie z chwilą zamieszczenia na portalu PrzewodnikTapicerski.pl
Dalsze korzystanie przez Państwa z serwisu PrzewodnikTapicerski.pl po zamieszczeniu przez KSBC zmienionej wersji Polityki Ochrony Prywatności oznacza akceptację przez Państwa Polityki Ochrony Prywatności w zmienionej wersji. Ważne jest zatem, by regularnie przeglądali Państwo niniejszą Politykę Ochrony Prywatności, aby mieć pewność, że znają Państwo na bieżąco wszystkie zmiany.

Galeria Trend

Narzędzia Tapicerskie